Przejdź do treści

Misja

Geopark Łuk Mużakowa / Muskauer Faltenbogen należy wraz z siedmioma innymi geoparkami posiadającymi międzynarodowe certyfikaty do Narodowego Forum Światowych Geoparków UNESCO w Niemczech. Forum jest wspólną grupą roboczą i organem kontaktowym dla Europejskiej Sieci Geoparków (EGN), Światowej Sieci Geoparków (GGN) i UNESCO.

Pobierz deklarację misji

Taka sieć powstaje obecnie również Polsce. Z inicjatywy Łuku Mużakowa / Muskauer Faltenbogen w 2023 roku po raz pierwszy odbędą się rozmowy, tematem których będzie również aspirujący do tytułu Światowego Geoparku UNESCO Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

Preambuła

Światowe Geoparki UNESCO to regiony dziedzictwa geologicznego o wyjątkowym znaczeniu międzynarodowym. Czyniąc historię Ziemi zrozumiałą i dostępną, łączymy ją z przyrodą i kulturą, a także z historią i uwarunkowaniami życia ludzi. Jesteśmy modelowymi obszarami zrównoważonego rozwoju regionalnego, które holistycznie wdrażają Agendę ONZ 2030 w społeczeństwie na podstawie International Geoscience and Geoparks Programme IGGP (Międzynarodowego Programu Nauk o Ziemi i Geoparków). Cel ten osiągamy poprzez edukację, ochronę, podtrzymywanie wartości i tworzenie sieci.

Forum Niemieckich Światowych Geoparków UNESCO jest połączeniem wszystkich niemieckich Światowych Geoparków UNESCO i Światowych Geoparków UNESCO w procesie składania wniosków (status kandydata). Jesteśmy przedstawicielem Global Geopark Networks (GGN) w Niemczech i tym samym ogniwem kontaktowym we wszystkich sprawach związanych z geoparkami – w kraju i za granicą.

Nasze podstawowe zadania i obszary działania:
Czym się zajmujemy?

Chcemy zachować i chronić Ziemię, przyrodę i krajobraz, zachować jej wartość i wzmagać świadomość jej georóżnorodności. Postrzegamy człowieka jako część zróżnicowanej historii Ziemi. Człowiek był i nadal jest ważnym elementem w rozwoju krajobrazów kulturowych i poprzez podejmowane decyzje kształtuje przyszłość.

Nawiązujemy aktywnie kontakty w regionie, rozwijamy go kulturowo i ekonomicznie w sposób zrównoważony i geoturystyczny, kładąc nacisk na jakość. Stanowimy platformę partnerstwa, współpracy i dialogu w kontekście Agendy ONZ 2030. Działamy dynamicznie na miejscu i nawiązujemy kontakty globalnie. Dzięki temu przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jesteśmy pomostem łączącym naukę i społeczeństwo. Edukujemy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju wszystkie grupy wiekowe i docelowe. Szczególną uwagę przykładamy do szacunku i uznania dla wartości Ziemi, przyrody i krajobrazu oraz świadomości relacji między człowiekiem a środowiskiem. Poprzez zrozumiałą, ukierunkowaną na działanie i odkrywanie edukację uzyskujemy zbiorowe zrozumienie dla krajobrazu i obszarów kulturowych, zrozumienie przeszłości, kształtowanie teraźniejszości i uczenie się na przyszłość.

Poprzez promocję dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego nawiązujemy do własnych korzeni. Wychodząc od społeczeństwa i dzięki współpracy z naszymi partnerami przyczyniamy się do rozwoju tożsamości regionalnej.

Dzięki naszemu holistycznemu podejściu wnosimy wkład do pokoju na świecie i międzynarodowego porozumienia. Wypracowujemy to dzięki kooperacji na arenie międzynarodowej za pośrednictwem Europejskiej Sieci Geoparków (EGN) i Światowej Sieci Geoparków. Współpracujemy również z innymi kategoriami programów UNESCO.

Czego potrzebujemy?(W jaki sposób można utrwalić sukces osiągnięty przez Światowe Geoparki UNESCO w Niemczech dla kształtowania przyszłości?)

Aby dynamicznie i odpowiednio rozwijać się jako Światowe Geoparki UNESCO i móc sprostać nowym wymaganiom, potrzebujemy stabilnych warunków ramowych:

  • wsparcie rządu w odpowiednim finansowaniu, dostosowanym do wymogów międzynarodowych
  • wyposażenie personelu, odpowiadające wymogom pracy
  • wsparcie decydentów politycznych na wszystkich poziomach
  • stałe finansowanie (zasada ciągłości) na spełnienie dodatkowych kryteriów Krajowego Komitetu ds. Światowych Geoparków UNESCO w Niemczech, wykraczających poza IGGP (Międzynarodowy Program Nauk Ziemi i Geoparków)

Staramy się również o uwzględnienie naszego statusu UNESCO i związanych z tym zadań w planowaniu przestrzennym i zmianach strukturalnych.