Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych
oświadczenie o ochronie prywatności poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze danych” w niniejszej polityce prywatności.

Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.
Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?
W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dokonuje się tego głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Zawartość naszej strony internetowej hostujemy u następującego dostawcy:
DomainFactory

Dostawcą jest DomainFactory GmbH, c/o WeWork, Neuturmstraße 5, 80331 Monachium (dalej DomainFactory). Kiedy odwiedzasz naszą stronę, DomainFactory zbiera różne pliki dziennika, w tym Twoje adresy IP.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności DomainFactory:
https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Korzystanie z DomainFactory odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej wiarygodny. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w celu pobrania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca urzędu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen
An der Ziegelei 1
03159 Neisse-Malxetal
Telefon: +49 (0)35600 / 3656 01
E-mail: info@muskauer-faltenbogen.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania
O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli przedstawią Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane w zakresie, w jakim są one
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
paragrafy niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich
Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)
JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ART. 21 DSGVO).
DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO). JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych
administracyjne lub sądowe środki odwoławcze.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej
będzie to miało miejsce jedynie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. Dla tego i
inne pytania dotyczące tematu danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

  • Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Plugins i Tools

YouTube

Na tej stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na których osadzony jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili.
Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub stosować porównywalne technologie do rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie powiązanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem z Państwa profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.
YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile wystąpiono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
DSGVO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


OpenStreetMap
Korzystamy z serwisu mapowego OpenStreetMap (OSM).
Osadzamy materiał mapowy z OpenStreetMap na serwerze Fundacji OpenStreetMap, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom. Wielka Brytania jest uważana za bezpieczne państwo trzecie w świetle prawa o ochronie danych. Oznacza to, że w Zjednoczonym Królestwie poziom ochrony danych jest równoważny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Podczas korzystania z map OpenStreetMap nawiązywane jest połączenie z serwerami Fundacji OpenStreetMap. W tym procesie Twój adres IP i inne informacje o Twoim zachowaniu na tej stronie mogą zostać przekazane do
OSMF. OpenStreetMap może przechowywać w przeglądarce pliki cookies lub stosować w tym celu podobne technologie rozpoznawania.
Wykorzystanie OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwej lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i §25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.